Kildeåens Haveby

Vedtægter og ordensregler

Grundejerforeningen
Kildeåens Haveby
2720 Vanløse
CVR: 34098174


Indhold på denne side:
· Vedtægter
· Ordensregler (generalforsamlingsbeslutninger)
· Retningslinjer for foreningens veje og fortove
· Retningslinjer for vedligeholdelsesprojekter startende 2018
· Retningslinjer for opladning af elbiler startende april 2022


VEDTÆGTER

Navn og hjemsted § 1.

1.1. Foreningens navn er Kildeåens Haveby.
1.2. Foreningens adresse er formandens adresse.
1.3. Foreningens værneting (domstol) er København.

Formål § 2.

2.1. Foreningens formål er at virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne.
Den skal varetage medlemmernes fællesinteresser i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens bestemmelser. Dette gælder såvel over for private personer som offentlige myndigheder og omfatter bl.a. servitutbestemmelser, anlæg og vedligeholdelse af fælles veje, kloakker og forsyningsledninger af enhver art.

2.2. Foreningens fællesveje administreres som ét vejlaug.

2.3. Foreningen kan være medlem af lokale eller landsdækkende sammenslutninger af grundejerforeninger, herunder Grundejeren.dk

Medlemmer § 3.

3.1. Foreningen dækker området, der er bestemt ved udstykningsdeklaration af 17. Maj 1920 med tilføjelse af 24. maj 1930 for så vidt angår arealet vest for jernbanen.

3.2. Grundejere i dette område er pligtige medlemmer af foreningen, og skal overholde foreningens vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger og ordensregler.

3.3. Er en ejendom udstykket i ejerlejligheder eller er en andelsboligforening er ejendommen medlem af foreningen. I to- eller flerfamilieejendomme udøves medlemsrettigheder og forpligtelser af ejerne i forening.

3.4. Ved ejerskifte er sælger og køber forpligtet til straks at meddele ejerskiftet til foreningen. Såvel sælger som køber hæfter for eventuelle restancer. I forbindelse med salget skal sælger eller dennes ejendomsmægler betale et gebyr på kr. 1.200,- til foreningen.

Kontingent & Vejkasse § 4.

4.1. Kontingentet og vejkassebidraget, der er nødvendig til foreningens drift for det følgende år, fastsættes af generalforsamlingen efter budgetforslag fra bestyrelsen.

4.2. Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal opkræves ekstraordinært kontingent/Vejkassebidrag.

4.3. Kontingentet og vejkassebidrag betales helårligt forud og skal betales inden 1. marts. Bestyrelsen sørger for kontingent- og vejkasseopkrævning.

4.4. Hvis kontingent/Vejkassebidrag ikke er betalt inden betalingsdagen, kan bestyrelsen sende 1. rykker 14 dage efter.

4.5. Er kontingent/Vejkassebidrag ikke betalt senest 14 dage efter 1 rykker sender bestyrelsen 2. rykker, hvor der er gjort opmærksom på, at beløbet uden yderligere varsel vil blive inddrevet ved retslig inkasso.

4.6. Er kontingentet ikke betalt senest 14 dage efter 2. rykker, inddrives beløbet uden yderlige varsel ved retslige inkasso.

4.7. Gebyrer for 1. og 2. rykker fastsættes på generalforsamlingen. Ved inkasso pålægges skyldneren samtlige sagsomkostninger.

Vejkasse § 5.

5.1. Vejkassen har til formål at sikre vedligeholdelse og forbedring af foreningens veje. Bidrag til Vejkassen opspares løbende ved betaling af bidrag fra foreningens medlemmer og indsættes på en separat konto.

5.2. Udbetalinger fra Vejkassen kan kun finde sted i forbindelse med vedligeholdelse eller forbedringer af foreningens veje, herunder teknisk bistand med mere.

5.3. Bestyrelsen disponerer løbende over et beløb, der svarer til den årlige indbetaling. Er der behov for større vedligeholdelsesarbejder kræver dette en generalforsamlingsbeslutning.

Hæftelse § 6.

6.1. Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser i forhold til deres andel.

Generalforsamling § 7.

7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.

7.3. Generalforsamlingen indkaldes på foreningens hjemmeside med 14 dages varsel, og der udsendes besked om dette på e-mail. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden, indkomne forslag og evt. emner. Endvidere skal indkaldelsen vedlægges foreningens reviderede regnskab og forslag til budget. Elektronisk besked kræver at den enkelte grundejer oplyser sin e-mail adresse første gang der logges ind på hjemmesiden. Ved problemer med login kontaktes webmaster. Grundejere uden mulighed for adgang til internet kan udbede sig trykt indkaldelse.

7.4. Den ordinære generalforsamling kan dog altid behandle emner, der efter lovene skal behandles på generalforsamlingen. Den kan ligeledes altid beslutte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor specielle emner behandles.

7.5. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning en dirigent. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle procedurespørgsmål omkring sagernes behandling og stemmeafgivelsen. Dirigenten kan vælge at sætte procedurespørgsmål ud til generalforsamlingens afgørelse.

7.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
3. Valg af stemmetællere, hvis dirigenten skønner det nødvendigt.
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning, der redegøres desuden for beslutninger fra sidste års generalforsamlinger.
5. Kassereren aflægger det reviderede regnskab/Vejkasse for det seneste år.
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
7. Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår.
    a. Evt. ændringer i rykkergebyrer og administrationsafgift for det kommende regnskabsår.
    b. Budgetforslag samt fastsættelse af vejbidrag til vejkassen for det kommende regnskabsår.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Andet, herunder eventuelt opfordringer til bestyrelsen.

7.7. Referenten udarbejder et referat over alle beslutninger samt væsentlige diskussioner, der er foregået på generalforsamlingen. Referatet godkendes af dirigenten, den afgående formand samt den tiltrædende formand. I tilfælde af uenighed om referatets formulering er dirigentens formulering afgørende. Referat udsendes til samtlige medlemmer så hurtigt som muligt.

7.8. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde inden 15. februar.

7.9. Kun de forslag der er nævnt og vedlagt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, kan komme til forhandling og afgørelse. Dette gælder også klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold.

Ekstraordinær generalforsamling § 8.

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse kan ske, hvis bestyrelsen beslutter det, hvis mindst 25 af medlemmerne skriftligt forlanger det eller hvis det sker som følge af § 9.8. Sker indkaldelsen som følge af at 25 medlemmer forlanger det, skal kravet følges af en motiveret dagsorden.

8.2. Bestyrelsen indkalder herefter inden 4 uger til den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel bilagt dagsorden og tilhørende bilag.

Afstemninger § 9.

9.1. Hvert medlem/matrikelnummer har én stemme.

9.2. Et medlem kan medtage indtil 2 fuldmagter fra andre medlemmer.

9.3. Er et medlem i restance med kontingent/vejkassebidrag eller gebyrer, har medlemmet taleret men ingen stemmeret. Kvittering for indbetaling af kontingent/vejkassebidrag skal kunne fremvises.

9.4. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning, skriftlig afstemning anvendes i særlige tilfælde. Dirigenten eller 20 % af de fremmødte kan beslutte, om der skal ske skriftlig afstemning. Blanke stemmer tælles ikke med.

9.5. Vedtægtsændringer, ændringer i ordensreglement eller reglement for Vejkassen kræver vedtagelse af 75 % af de fremmødte.

9.6. Kontingent/Vejkassebidrag eller gebyrforhøjelser på mere end 25 % kræver vedtagelse af 60 % af de fremmødte.

9.7. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

9.8. Er generalforsamlingen ikke lovligt indkaldt, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis 60 % af de fremmødte forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

9.9. Indkaldelse må først foretages, når den første er afholdt, og det skal i indkaldelsen angives, hvilken beslutning den første generalforsamling har truffet.

Bestyrelsen § 10.

10.1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

10.2. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen, disses ægtefæller/fastboende samlever samt hjemmeboende børn over 18 år.

10.3. Valgene gælder for to år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted.

10.4. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang i kvartalet. Yderligere bestyrelsesmøder afholdes, såfremt formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

10.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Formanden leder møderne. I formandens fravær vælger bestyrelsen en anden mødeleder. Sekretæren fører referat fra møderne. I tilfælde af uenighed i bestyrelsen afgøres spørgsmål ved simpel afstemning. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende møder uden at melde afbud, kan bestyrelsen vælge at betragte medlemmet som udtrådt af bestyrelsen.

10.6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori kan deltage personer udenfor bestyrelsen. Udvalgsformanden bør være medlem af bestyrelsen.

10.7. Bestyrelsen kan efter generalforsamlingens fuldmagt overdrage opkrævninger af ydelser i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af vejanlæg, kloakanlæg og andre fælles forsyningsanlæg til offentlige myndigheder eller andre kontrahenter.

10.8. Såfremt foreningen melder sig ud af Grundejeren.dk skal bestyrelsen tegne kautions-, erhvervsansvars- , bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring. Bestyrelsen er pligtig at tegne kautions-, erhvervsansvars-, bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, hvis foreningen har legepladser eller grønne fællesområder, eller det samlede indestående overstiger p.t. kr. 200.000, der indekseres med basis i nettoprisindeks pr. 1. januar 1999.

Tegningsregel § 11.

11.1. Bestyrelsen repræsenterer i enhver henseende foreningen udadtil, såvel overfor offentlige myndigheder som private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

11.2. Formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem tegner foreningen. Der kræves påtegning fra mindst 2 af de 3 tegningsberettigede. Bestyrelsen kan meddele prokura til særlige konti i pengeinstitut.

11.3. Større forventede økonomiske omkostninger skal forelægges en generalforsamling. Jævnfør § 5.3.

Regnskab § 12.

12.1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december (inden for samme kalenderår).

12.2. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle de af formandens anerkendte udgifter. Kassereren underskriver alle kvitteringer.

12.3. Bestyrelsen kan bemyndige kasserer til at have en mindre kassebeholdning. I øvrigt skal foreningens midler indestå i pengeinstitut til bedst mulig forrentning. Ved opsparing til vejkasse med mere kan der ske anbringelse i værdipapirer under iagttagelse af rimelig sikkerhed for anbringelsen.

12.4. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en medlemsliste. Medlemslisten kan være i et almindeligt tilgængeligt IT-medie.

12.5. Kasserer aflægger regnskabsrapport ved bestyrelsesmøder samt fremlægger oversigt over hvilke større udbetalinger der forventes i den nærmeste fremtid.

12.6. Kassereren skal årligt aflægge særskilt regnskab for vejkassen.

Revision § 13.

13.1. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år.

13.2. Revisorerne kontrollerer regnskaberne, og at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

13.3. Revisorerne har ret til uanmeldte kasseeftersyn.

13.4. Revision og/eller kasseeftersyn noteres i kassebogen og nedskrives i referatet ved næste bestyrelsesmøde.

Opløsning § 14.

14.1. Forslag om foreningens opløsning, som kræver godkendelse af Københavns kommune, samt hensyn til tinglyste bestemmelser, kan kun vedtages med et flertal på mindst 75 % af samtlige mulige stemmer. Opløsning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

14.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

14.3. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem medlemmerne med mindre generalforsamlingen måtte bestemme andet med almindeligt flertal.

Foreningens tarv § 15.

15.1. Medlemmerne bør i egen interesse hver især gøre sit til at virke for foreningens tarv.
Ideer og iagttagelser, som kan tænkes at have betydning for eller indflydelse på foreningens trivsel, økonomi eller anseelse bedes videregivet til bestyrelsen.

15.2. Medlemmerne skal i fælles interesse hver især gøre sit til at vedligeholde og renholde de fælles arealer i form af fortove og veje, herunder gøres hver især ansvarlig for skader forårsaget af manglende rettidighed og manglende forebyggende indsats i henhold til retningslinjer vedtaget af generalforsamlingen.

15.3. Fraset de på en generalforsamling vedtagne renoveringer og/eller reparationer af fortove, veje og vejbrønde, påhviler ansvaret for, at fortov og vejstykke på/ud for egen matrikel er sikre og trygge at færdes på, denne enkelte grundejer. Den enkelte grundejer er ansvarlig for den løbende vedligeholdelse af fortov og vejstykke på/ud for egen matrikel, herunder renholdelse og glatførebekæmp-else, der således ikke kan overføres til foreningen.

15.4. Medlemmer, der igangsætter bygge- og ombygningsprojekter eller tilsvarende på egne grunde, er forpligtede over for foreningen og dennes øvrige medlemmer til at passe på foreningens veje og fortove og forestå udbedringer for egen regning ved skader herunder slitage efter anvisninger for foreningens bestyrelse. Medlemmer, der igangsætter bygge- og ombygningsprojekter eller tilsvarende på egne grunde, er endvidere ansvarlige for skader, der påføres skilte, beplantning, fortove, veje, og øvrige fællesarealer, og bærer tillige risikoen for skader forvoldt af tredjemand antaget af det enkelte medlem.

15.5. Forsømmer et medlem sit ansvar i §§ 15, stk. 2 – 15, stk. 4, eller bliver et medlem ansvarlig efter § 15, stk. 4, kan bestyrelsen vælge at varetage foreningens interesse for medlemmets regning efter forudgående rykkere, der takseres med samme beløb som rykkere på udestående betalinger til foreningen.

15.6. Det enkelte medlem, eller tredjemand antaget af det enkelte medlem, kan ikke frit disponere over fortove eller veje, ej heller ud for egen ejendom. Via servitutforpligtet medlemskab af grundejerforening og vejlaug betragtes fortove og veje som fælles arealer med fuld og fri tilgængelighed for alle. Bestyrelsen har mulighed for at dispensere efter forudgående ansøgning fra et medlem. Dispensationen tilsidesætter ikke medlemmets pligt til at anmelde/søge om tilladelse hos relevante myndigheder herunder Københavns kommune og politiet, og dispensationen træder først i kraft, når bestyrelsen har modtaget bevis for myndighedernes godkendelse. Medlemmet er pligtig at afspærre sikkert og på behørigvis at skilte, så det ikke giver anledning til fare eller unødvendige gener for gående eller andre trafikanter.

15.7 Forsømmer et medlem sit ansvar og sin pligt i §15, stk. 6, kan bestyrelsen inddrage evt. dispensation og påbyde medlemmet, at fortov er fuldt tilgængeligt og alene køretøjer findes parkeret på vejen. Overholder medlemmet ikke påbuddet, vil der ske anmeldelse til relevante myndigheder, foruden at medlemmet kan blive pålagt et dagligt gebyr, fastlagt af generalforsamlingen, for en daglig opfølgning frem til påbuddet er opfyldt.


§ 10 & 11 er revideret i forbindelse med den ordinære generalforsamling marts 2005 og vedtaget den 16. marts 2005.
§ 3.4 er revideret i forbindelse med den ordinære generalforsamling marts 2016 og vedtaget den 15. marts 2016.
§ 15.2-15.7 er revideret i forbindelse med den ordinære generalforsamling marts 2017 og vedtaget den 14. marts 2017.
§ 10 er revideret i forbindelse med den ordinære generalforsamling marts 2018 og vedtaget den 20. marts 2018.

Gå til toppen af siden


ORDENSREGLER (GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER)

Det henstilles, at naboer, genboer og bagboer taler sammen om fælles anliggender; hække, træer, hegn m.m., så vi alle kan bo godt og få det bedste ud af vort kvarter.

Det påhviler medlemmerne at renholde fortov, rendesten og vej, som er beliggende ved eget grundareal, samt holde hæk og bevoksning, så det ikke er til gene ved passage på fortov. Ved snefald påhviler det medlemmerne at rydde sne og gruse/salte eller lignende på vej og fortov, som er beliggende ved eget grundareal, samt skabe adgang til postkasse og skraldestativ.

Det henstilles, at medlemmerne tidligst stiller storskrald ud dagen før afhentning.

Såfremt de her anførte bestemmelser ikke overholdes, kan grundejerforeningens bestyrelse efter overhørt skriftlig påtale bringe forholdene i orden for medlemmets regning. Overkørsler må kun udføres efter indhentet tilladelse fra Københavns Kommune og grundejerforeningens bestyrelse.

Det henstilles, at medlemmerne ikke fodrer ræve.

Det påhviler medlemmerne at gøre Københavns Kommune og grundejerforeningens bestyrelse opmærksom på eventuel rotteplage. Skure og udhuse skal være opført således, at de ikke danner tilholdssted for rotter.

Det henstilles, at medlemmerne tager hensyn til omkringboende ved brug af maskiner, der støjer.

Gå til toppen af siden


RETNINGSLINJER FOR FORENINGENS VEJE OG FORTOVE

som besluttet af Generalforsamlingen (fælles ansvar = fælles forpligtelse)

Det er et fælles ansvar og en fælles forpligtelse for alle medlemmer af G/F Kildeåens Haveby at passe på og vedligeholde de fælles veje og fortov.

Vedligeholdelse
Det er den enkelte grundejers forpligtelse at vedligeholde fortov og kantsten og sikre let fremkommelighed. Vedligehold omfatter:

Uddrag fra pamflet fra Københavns Kommune:Se den fulde tekst her: Regler for hække og træer ud til vejen

Dette dokument findes på Københavns Kommunes hjemmeside, hvor ansvar for grundejere på privat fællesvej også er beskrevet: www.kk.dk/artikel/vedligeholdelse-af-private-faellesveje

Ved manglende vedligehold har bestyrelsen påtaleret i første omgang og kan ved anden påtale gøre opmærksom på, at såfremt der ikke igangsættes vedligeholdelse i fornødent omfang af fortov og kantsten inden for rimelig tid, kan foreningen igangsætte arbejdet for grundejerens regning. Nybygning, ombygning, håndværkere og kørsel med store køretøjer.

Enhver grundejer er ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, afstedkommet af projekter på grundejerens grund. Direkte skader skyldes fx ødelagte fliser ved overkørsel eller skader på vej ved tabt gods. Indirekte skader skyldes fx uhensigtsmæssigt placeret udstyr/biler eller materiale, der tvinger almindeligt forekommende trafik (renovation, udrykningskøretøjer eller lignende) til at køre op på kantsten og fortov på modsat side.

Det er grundejerens ansvar at sikre at dennes entreprenører, håndværkere og/eller chauffører er informeret om dette og om at passe på foreningens veje og fortove. I det omfang der sker skader på foreningens veje og fortove, der direkte/indirekte kan henføres til et projekt hos en grundejer, vil denne blive holdt ansvarlig af foreningen. Hvorvidt der kan gøres regres til anden side er foreningen uvedkommende. Grundejeren er forpligtet til udbedre skader inden for 14 dage, eller indgå aftale med bestyrelsen omkring en senere dato, såfremt den pågældende skade ikke medfører risiko for trafikanter på foreningens veje eller fortove.

Observeres opkørsel og/eller parkering på fortove, mellemareal eller tilsvarende, opfordres der til, at der tages et billede af forseelsen som så fremsendes til vejlauget for opfølgning. Dette både for at sikre foreningens fælles ejendom, men også for at give det ansvarlige medlem dokumentation og mulighed for at få skaden dækket.

Reparation
Al reparation af fortov og vej skal koordineres med vejlauget for at sikre en ensartet kvalitet. Som udgangspunkt gælder dog, at fliser udskiftes med en flise af samme størrelse og minimum samme tykkelse. Det er fx fuldt ud tilladt at udskifte almindelige fliser med kørefaste fliser (12 cm) ved overkørsel for at forhindre nye skader. Mellemstykket mellem fortov og skel og fortov og kantsten skal opfyldes med minimum 7 cm stampet rødlergrus. For veje gælder at vejlauget altid skal inddrages.

Ny indkørsel
Ved etablering af en ny indkørsel skal denne have den samme udformning som resten af indkørslerne i foreningen. Foreningens indkørsler skal overholde kommunens anvisninger. Dvs. set fra vejen skal indkørslen bestå af en dykket kantsten, to rækker brosten sat i beton, asfalt, fortovsflise, asfalt til skel – eller anden kørefast belægning (se nedenstående tegning). Regnvand, der falder på fortovet skal afvandes mod gaden. Regnvand, der falder på den private grund, skal grundejeren selv sørge for bliver ledt væk. Der må ikke afvandes ud over fortov. Foreningens indkørsler svarer til København Kommunes overkørsel D (Adgang til villagrund med enkel fortovsrække):

Se mere her: Standarder for adgang over fortov (overkørsler)

Det er grundejerens eget ansvar at ansøge om overkørselstilladelse. En tilladelse, der i kopi, skal sendes til vejlauget forud for etableringen af indkørslen. Etableres der en indkørsel, som ikke overholder foreningens krav, kan vejlauget kræve, at indkørslen bliver udført korrekt uanset om der er givet kommunalt tilsagn eller ej. Overholder indkørslen ikke den kommunale vejledning kan der blive tale om anmeldelse til kommune. Omkostninger til etablering af indkørsel påhviler grundejeren.
Bemærk i den forbindelse at asfaltarbejde på vejen skal foretages i overensstemmelse med nuværende materialer og kvalitet. Vejlauget anbefaler, at der forud for etableringen af en indkørsel indhentes oplysninger om, hvilken asfalt foreningen kræver.

Såfremt der ikke foretages korrekt asfaltering og rettes dette ikke efter to på hinanden følgende henstillinger fra vejlauget, vil korrekt asfaltering blive foretaget af vejlauget på grundejerens regning.

Overkørsel uden indkørsel
Det er ikke tilladt at foretage overkørsel af foreningens kantsten og fortove udenfor etablerede og godkendte indkørsler. Der kan opnås lejlighedstilladelse ved henvendelse til vejlaug og mod at det ansøgende medlem påtager sig det fulde ansvar for evt. skader og slitage. Vælger et medlem at overhøre to på hinanden gentagne påtaler fra bestyrelsen, kan bestyrelsen pålægge grundejeren at etablere en indkørsel, alternativt pålægge grundejeren en afgift svarende til omkostningerne til etableringen af en indkørsel, således at en indkørsel kan etableres, så snart godkendelse foreligger fra grundejeren.

Oplag af byggematerialer
Det er ikke tilladt at opbevare byggematerialer på foreningens fortove og veje over længere tid. Kortvarig opbevaring, der ikke strækker sig over én uge, vil kunne accepteres.
Det er ikke tilladt at placere byggematerialer eller have faststående mandskabsvogne eller tilsvarende på fortov eller vejestykke uden forudgående aftale med bestyrelse og med de berørte grundejere, hvis det ikke er tilstrækkelig med fortov og/eller vejstykke ud for egen grund. I tilfælde af at en grundejer ikke efterkommer bestyrelsens anvisninger, vil politiet blive kontaktet.

Vejlaug
Vejlauget varetager bestyrelsens og dermed foreningens ansvar for reparation og forebyggende renovering af fortove og veje, hvilket bl.a. omfatter:

Kørefaste hjørner
Grundejerforeningen har haft store omkostninger til reparationer af hjørner. Hjørnerne bliver kørt i stykker af lastbiler, der har meget svært ved at komme omkring uden også at kører op på fortovet. Det er derfor besluttet at alle hjørner i foreningen skal gøres kørefaste, hvilket vil sige at underlaget skal udskiftes med stabilt køregrus og fliserne skal være kørerfliser der er 12 cm tykke.Asfalt
Grundejerforeningen har afprøvet flere slags asfalt på forenin-gens veje. Resultatet af afprøvningen er, at det i det lange løb bedst kan betale sig at anvende asfalttypen FLEXFALT eller til-svarende produkt, hvor asfalten er en elastisk pulverasfalt.

Hvad betaler Grundejerforeningen?
Ved renovering af vej betaler grundejerforeningen for asfalt på begge sider af fortovsfliserne.(figur til venstre, nedenfor)
Ønsker grundejeren en anden belægning mod sin grund betaler han selv for denne ydelse. Foreningen kan dog inkludere arbejdet i det samlede arbejde for at holde prisen nede, men det er for grundejerens regning.(figur til højre, nedenfor)Retningslinjer for foreningens veje og fortove er vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2017.

Gå til toppen af siden


RETNINGSLINJER FOR VEDLIGEHOLDELSESPROJEKTER STARTENDE 2018

Bestyrelsen vurderer at det er hensigtsmæssigt at gennemføre større løbende vedligeholdelsesarbejde på fortove og vejbelægning ca. hvert andet år, for at sikre at vores renoverede veje forbliver i god stand.

Det vil primært være fornyelse af fliser i længere sammenhængende fortovsafsnit og opfyldning af mellemstykker med rødlersgrus, og sekundært mindre reparationer på vejbelægning, vejbrønde etc. Målet er at sikre samme høje tilstandsniveau for alle foreningens veje og fortov.

Bestyrelsen vurderer løbende behov og prioritet for vedligeholdelse, og planlagte arbejder præsenteres for generalforsamlingen før igangsættelse.

Flg. regelsæt for omfanget af fremtidig vedligehold er besluttet på generalforsamlingen 20. marts 2018: Retningslinjerne er vedtaget på generalforsamlingen 20. marts 2018.

Gå til toppen af siden


RETNINGSLINJER FOR OPLADNING AF ELBILER STARTENDE APRIL 2022

Retningslinjerne er vedtaget på generalforsamlingen 23. marts 2022.

Gå til toppen af siden


© 2013-2023 Caroline Illemann Hansen